A04399 【闡】          

字號

A04399

正字

【闡】門-12-20

音讀

ㄔㄢˇ

釋義

開辟、打開。文選.左思.吳都賦:「闡闔閭之所營,
 采夫差之遺法。」唐.白居易.嚴十八郎中在郡日改制
 東南樓因名清輝未立標牓徵歸郎署詩:「看山倚前戶,
 待月闡東扉。」
 顯露、弘揚。如:「闡揚」。易經.系辭下:「夫易彰
 往而察來,而微顯闡幽。」漢.孔安國.書經序:「漢
 室龍興,開設學校,旁求儒雅,以闡大猷。」
𨄐 𨅏 𨅗 𨅑 𨆋 𨆐 𨆏 𨆆 𨆃 𨆎 𨆇 𨆨 𨆅 𨅧 𨆂 𨆧 𨆊 𨅘 𨆱  𨆵 𨆭 𨆲 𨆪 𨆬 𨇁 𨇄 𨇆 𨇅 𨇊  𨇗 𨇝 𨇲 𨇖 𦢛 𨇘 𨇧 𨇦 𨇩 𨈅 𨈋 𨇯 𨇼 𨇻 𢖥 𪎓 𨇽 𨈈 𨈕 𨈓 𨈚 𨉉 𨉊 𨉮 𨈙 𨈘 𨈫 𨈮  𨉀 𨈹  𨉋 𨉈 𨉕 𨉣 𨉢 𨉤 𨉱  躿 𨈢 𨉹 𨊍 𨈔 𨈠 𨊗 𨉔 𨊔 𨊛 𨊝