A04412 【陋】   

字號

A04412

正字

【陋】阜-06-09

音讀

ㄌㄡˋ

釋義

容貌丑。玉篇.阜部:「陋,丑猥也。」如:「丑陋」
 。舊唐書.卷一三五.盧杞傳:「杞貌陋而色如藍。」
 狹隘、狹窄。論語.雍也:「一簞食,一瓢飲,在陋巷
 ,人不堪其憂。」唐.劉禹錫.陋室銘:「斯是陋室,
 惟吾德馨。」
 粗劣、不好的。如:「陋規」、「陋習」、「陋俗」。
 學識淺薄。如:「孤陋寡聞」。荀子.勸學:「則末世
 窮年,不免為陋儒而已。」
 卑賤、微賤。管子.牧民:「不明鬼神,則陋民不悟。
 」北齊書.卷四十五.文苑傳.樊遜傳:「門族寒陋,
 訪第必不成,乞補員外司馬督。」
 吝嗇。漢書.卷二十八.地理志下:「其民有先王遺教
 ,君子深思,小人儉陋。」

輕視。史記.卷三十八.宋微子世家:「今殷民乃陋淫神
 只之祀。」文選.張衡.東京賦:「茍有胸而無心,不能
 節之以禮,宜其陋今而榮古矣。」
   𡌧   𣻝 𤄻 𠗜  𨓽  𩱬   𣻪  淹 𤃯 𣽙 𣶒 𠝃 𡆼 𡇋 𣴸 𣴺   𣾬 𤀵  𣶁 𥺚  𣹢    𣽮       𩓞  𣻲 港 𣽣 𣿑 𠾈 𨒰 𨓎 𣾅 𣳥   𣽵