A04676 【鬚】      

字號

A04676

正字

【須】髟-12-22

音讀

ㄒㄩ

釋義

生在下巴或嘴邊的毛。如:「胡須」、「捋須」、「須
 髯」。唐.李華.吊古戰場文:「積雪沒脛,堅冰在須
 。」元.劉時中.端正好.既官府甚清明套.六煞:「
 常想著半江春水翻風浪,愁得一夜秋霜染鬢須。」
 動物的觸須。如:「羊須」、「鼠須」、「捋虎須」。
 唐.韓偓.已涼詩:「八尺龍須方錦褥,已涼天氣未寒
 時。」
 植物的芒、花蕊或細根。如:「參須」、「花須」。晉
 .潘岳.芙蓉賦:「丹煇拂紅,飛須垂的。」

疏細像須的。如:「須根」。
 𩩕  𩩋 𩩍  𩨴 𩩓 𩩣 𩩝 𩩠 𩩦 𣄘 𣄤 𩩘 𩩟 𩩡 𩩛 𩩞 𩩢 𩩗 𩩯 𩩮 𩩴 𩩲 𩩳 𩪪 𩪃  𩪂 𩪀 𩪁 𩪍 𩪊 𩪚 𩪎 𩪑 𩪌 𩪗 𦠑 𦠒 𩪜 𩪹 𩪛 𩪢 𩪧 𩪮 𩪭 𩪻 𩪲 𩪸 𩪾 𩫀 𩫂 𩫗  𩫠 𩍯 𩫥  𩫦  𩫿 𩫹 𩬒 𩬓 𣬾 𩬋 𩬏 𩬐 𩬉 𩬜 𩫴 𩬚 𩬛 𩬰