A03779 【觴】                

字號

A03779

正字

【觴】角-11-18

音讀

ㄕㄤ

釋義

酒杯、酒器。如:「銜觴賦詩」。韓非子.十過:「平公
 提觴而起為師曠壽。」聊齋志異.卷一.嬌娜:「又命以
 巨觴行酒,三更始罷。」

飲酒,或勸人飲酒、敬酒。呂氏春秋.恃君覽.達郁:「
 管仲觴桓公,曰:『暮矣!』」宋.范成大.九月三日宿
 胥口始聞雁詩:「把酒不能觴,送目問行李。」
 𡤾  𠅩 𩪿 𡥝 𢀐 𢇖  𡥭 𡕕 𣁃  𡦗 𡦘  𡦣 𦽚 𧃯 孿  𤲶  𠨯 𡧈 𡧈  𢉠  𡬮 𡬴 𡊾 𡧜 𡧪      𠕍 𡦹 𡧺  𠣨 𡨆 𡪀  𥥉  𠖚 𡨈 𡩦 𡪏 𠈄 𠋪    𠈾 𡨔 𡨧 𡪤 𠕛 𡧱 𡨟 𤇵 𠖔