B05484 【閈】  

字號

B05484

正字

【閈】門-03-11

音讀

ㄏㄢˋ

釋義

里巷的門。亦泛指門。說文解字:「閈,閭也。汝南平
 輿里門曰閈。」左傳.襄公三十一年:「高其閈閎,厚
 其墻垣。」唐.白居易.和微之詩.和櫛沐寄道友:「
 始出里北閈,稍轉市西圜。」
 鄉里、故鄉。漢書.卷一○○.敘傳下:「綰自同閈,
 鎮我北疆。」顏師古.注引應劭曰:「盧綰與高祖同里
 。」新唐書.卷一九八.儒學傳上.陸德明傳:「陳亡
 ,歸鄉閈。」
 圍墻、墻垣。文選.張衡.西京賦:「閈庭詭異,門千
 戶萬。」李善.注引蒼頡篇曰:「閈,垣也。」

居住。宋書.卷七十七.沈慶之傳:「悉移親戚中表於
 婁湖,列門同閈焉。」
 防御。通「捍」。唐.韓愈.汴州東西水門記:「乃作
 水門為邦之郛,以固風氣,以閈寇偷。」
 𡺙 𣹻  𡙌 𣴱   𤀆 𡵰 𣳛 𣴑 流 𣹭 𣻤 𣸁 𦨱 𦩏 𦩨 𦩦 𦪉 𣶄 𣸟   𣳳  𣴠 𣸅 𣽅 𣿛 𤾾  𠂢 𠨹 派  𣶑 𠗂      𡩻 浸 𣷽 𣹦 𣺎 𣼡 𣽧 𥧲    𣥩 𣥿 𣶵  𣻣   𣴲  浩 𤅆