A04453 【雄】   

字號

A04453

正字

【雄】隹-04-12

音讀

ㄒㄩㄥˊ

釋義

公鳥。唐.杜甫.義鶻行:「雄飛遠求食,雌者鳴辛酸
 。」
 勇敢杰出的人或強大的國家。如:「戰國七雄」、「一
 代梟雄」。漢書.卷四十三.酈食其傳:「且兩雄不俱
 立,楚漢久相持不決,百姓騷動,海內搖蕩。」
 勝利。史記.卷七.項羽本紀:「天下匈匈數歲者,徒
 以吾兩耳,愿與漢王挑戰決雌雄,毋徒苦天下之民父子
 為也。」

陽性的或指生物中能產生精細胞的。如:「雄鴨」、「
 雄雞」。詩經.齊風.南山:「南山崔崔,雄狐綏綏。
 」
 超群的、杰出的。三國志.卷二十二.魏書.陳矯傳:
 「雄姿杰出,有王霸之略。」
 威武有力。如:「雄壯」。唐.劉禹錫.奉送裴司徒令
 公自東都留守再命太原詩:「行色旌旗動,軍聲鼓角雄
 。」
𦀇  𦁆  𦆫       𦅕 𦈀  绿   𧚰  𦁒 𦋟  𣓡 𦂴   綿 𤾜   𥿑    𦁃 緇 𦃠 𦄛    𦤶  𥾝 𥿶  𦂝    𦄘 线  𦂷 𦇫