A04479 【震】            

字號

A04479

正字

【震】雨-07-15

音讀

ㄓㄣˋ

釋義

雷擊。春秋.僖公十五年:「己卯晦,震夷伯之廟。」
 史記.卷三.殷本紀:「武乙獵於河渭之間,暴雷,武
 乙震死。」
 動蕩。如:「名震天下」。國語.周語上:「幽王二年
 ,西周三川皆震。」
 恐懼、害怕。易經.震卦.彖曰:「震驚百里,驚遠而
 懼邇也。」文選.潘岳.藉田賦:「森奉璋以階列,望
 皇軒而肅震。」
 發怒。漢.揚雄.太玄經.卷二.釋卦:「震于廷,和
 正俱亡也。」

疾雷。詩經.小雅.十月之交:「熚熚震雷,不寧不令
 。」
 易經卦名:
 八卦之一。卦形是。代表雷電。
 六十四卦之一。震()下震()上。表示君子體
  察到雷電交相而來的現象,即以恐懼之心,修養其身
  。
 𨏒  𨍮 𨏬    𨁈  𨓃 𨑞   𨑬 𨒍 𨓄   𨕠 𨽿 𨾃  𨔧 𨔜 𨔭  𨓈 迿 𢼏  𨕝 𨗗  𠧠 𠧷 𨓘 𨔖 𨘁 𢓭  𨙕 𩁧   𨖿  𧼮 𨗪 𨒎 𨖇 𨖺  𨓬 𨖻  𦟥 𨘭  𨕓 𨕣