A04557 【頤】                                          

字號

A04557

正字

【頤】頁-07-16

音讀

|ˊ

釋義

指鼻子下面腮頰部分。莊子.漁父:「左手據膝,右手
 持頤以聽。」新唐書.卷八十三.諸帝公主傳.高宗女
 傳:「主方額廣頤,多陰謀。」
 姓。如隋代有頤炅。

養。如:「頤養天年」。後漢書.卷四十九.王符傳:「
 頤育萬物,以成大化。」唐.韓愈.閔己賦:「惡飲食乎
 陋巷兮,亦足以頤神而保年。」

用於加強語氣,無義。史記.卷四十八.陳涉世家:「夥
 頤,涉之為王沉沉者!」
  𨋩 𨌥 𨎙 𨏟 𨌨 𩧕 𣚆  𨍬   𨏔 𨎦 𨏋 𨎨 𨎾   𨏢 𩍙 𨎕  𨏙  𨍒 𣝉  𨏒  𨍮 𨏬    𨁈  𨓃 𨑞   𨑬 𨒍 𨓄   𨕠 𨽿 𨾃  𨔧 𨔜 𨔭  𨓈 迿 𢼏  𨕝 𨗗