C08575



   

字號

C08575

正字

目-16-21

音讀

ㄇㄛˋ

釋義

驚。集韻.入聲.德韻:「,一曰驚也。」
見「」。

 ※
 眼睛快要睡著的樣子。集韻.入聲.德韻:「
 ,目欲臥貌。」




𥧇 𥧝 𩄭 𥧒 𥧙 𥧘 𥧞 𥧠 𥧗 𥧚 𥧮 𥧱 𥧶 𥧵 𥧸 𥧻  𥧰 𥧯 𥧭 𥧷 𡡃  𥨕  𥧥 𥨐 𥨎 𥨘 𥨑 𥨍  𥨢 𥨡 𥨭 𥨲 𥨪 𥨴 𥨳 𥨿 𥩀 𥩂 𥨻 𥨽 𥩎 𥩌 𥩒 𥩔  𥩗 𥩕 𥩙 𥩦 𥩱 𥩣 𥩤 𥩡 𥩲  𥪀 𥪂  𥪁 𥪃  𥪊 𥪏 𥪶 𥪬 𥪍 𥪌 𥪎 𥪘 𥪚 𥪧