B04044 【蔂】    

字號

B04044

正字

【蔂】艸-11-15

音讀

ㄌㄟˊ

釋義

古人用來盛土的一種竹器,底深而有蓋。漢.桓寬.鹽
 鐵論.詔圣:「劓鼻盈蔂,斷足盈車。」
 一種登山用具。通「欙」。淮南子.修務:「水之用舟
 ,沙之用鳩,泥之用輴,山之用蔂。」

」之異體。
𤙵 𤚉  𩙲 𤚵 𤚨 𤚏 𤚎 𤚓 𤚰 𤚫 𤛋 𤛹 𤜅 𤚩 𤚽 𤚱 𤚠 𤚍 𤚪 𤚬 𤚼 𤚲 𤠻 𤛑  𤛊 𤛡 𤜖 𤛏 𤛍 𤚔 𤛤 𤛎  𤛢 𤛧 𤛥 𤛩 𤛛 𤛦 𤛣 𤚖 𤛰 𤛱  𤛴 𤛶 𤜏 𤜒  𤜂 𤜄 𤛻 𤜐 𤜉 𤜇 𤜋 𤜍 𤜔 𡗜 𤜜 𤜝  𤜡 𨛤 𤜫 𤜢 𤜤 𤞀 𤜵 𤝴 𤜵 𤜷