A04132 【迴】         

字號

A04132

正字

【回】-06-10

音讀

ㄏㄨㄟˊ

釋義

旋轉、環繞。如:「回旋」、「巡回」。唐.李白.大
 鵬賦:「左回右旋,倏陰忽明。」
 掉轉、返回。三國志.卷一.魏書.武帝紀:「回戈東
 征,呂布就戮;乘轅將返,張楊殂斃。」唐.杜甫.佳
 人詩:「侍婢賣珠回,牽蘿補茅屋。」
 回避。唐.陳子昂.諫靈駕入京書:「赴湯鑊而不回,
 至誅夷而無悔。」

曲折。如:「回廊」。唐.杜甫.野老詩:「野老籬前江
 岸回,柴門不正逐江開。」
 𣯧 𣯯 𩫁 𣯆 𣯏 𣮩 𣯜 𣮯 𣮹 𣯬 𣯭 𣯩 𣯪 𢒩 𣯨  𣰆 𣯼 𣰮 𣯻 𩯱 𣯽 𣯹  𣰌 𣰨  𣰛 𣰚 𣰜 𣰬  𣱀 𣰷 𣰼 𣰿 𣮨 𣯉 𣰭 𣰸 𧟕 𣱈 𣱉 𣱎 𣱐 𣱑 𣱒 𣱓 𦦛 𣱪 𣱯 𣱠  𣱤      𣲀 𣲂 汿