B04044 【蔂】    

字號

B04044

正字

【蔂】艸-11-15

音讀

ㄌㄟˊ

釋義

古人用來盛土的一種竹器,底深而有蓋。漢.桓寬.鹽
 鐵論.詔圣:「劓鼻盈蔂,斷足盈車。」
 一種登山用具。通「欙」。淮南子.修務:「水之用舟
 ,沙之用鳩,泥之用輴,山之用蔂。」

」之異體。
𤗻 𤗿 𤘃 𤘌 𤘔    𤘣 𤘠 𤘞 𤘟 𤘜 𤘲 𤘼 𤘫 𤘛 𤘡 𦧈  𤘦 𤘤 𤘝 𤘧  𧣖 𧤓 𤘺 𤘻 𤘹 𤘢 𤘾  𤘸 𤘽 𤙏 𤙒 𤙕 𤚕 𤙔 𤘘 𤛐 𤙘 𤙭 𤙞 𤚊  𤙤 𤙛  𤙝 𤚒 𤙰 𤙴 𤚈 𤙵 𤚉  𩙲 𤚵 𤚨 𤚏 𤚎 𤚓 𤚰 𤚫 𤛋 𤛹 𤜅 𤚩 𤚽 𤚱 𤚠 𤚍