B00240 【剼】

無收錄異體字

字號

B00240

正字

【剼】刀-11-13

音讀

ㄕㄢ

釋義

割殺。集韻.平聲.咸韻:「剼,刈也。」漢書.卷九十六.西域傳下:「欽擊殺其老弱,引兵還。莽封欽為『剼胡子
』。」顏師古.注;「剼,絕也。音子小反。字本作劋,轉寫誤耳。」
   𤪪   𤨛 𤪩 瑱 𤩴 𦔿 𤣺 𤨚    𤨸 𤪣  𤥼  𤧧  𤥸 𤧢 𤪏 𤦱       𤩨   𤪐 𤫌 𤩅 𤩋 𤫀   𤪾 𤪭      𤫰 𤫴 𤫼 𤬎   𤬪