A00549 【咄】    

字號

A00549

正字

【咄】口-05-08

音讀

ㄉㄨㄛˋ

釋義

斥責、怒罵。管子.形勢解:「烏集之交,初雖相驩,後
 必相咄。」聊齋志異.卷二.聶小倩:「女云:『夜無知
 者。』甯又咄之。」

表示呵叱。史記.卷一二六.滑稽傳.褚少孫補郭舍人
 傳:「郭舍人疾言罵之曰:『咄!老女子!何不疾行!
 』」
 表示痛惜。漢書.卷五十四.李廣傳:「立政曰:『咄
 !少卿良苦!』」
 菌 𦵼 𦽖  𦯂 𦻥 菊 𦶗 𦵳 𧂲 𧃓  𦳅  𦻦 菜   𣧳   𦮙 𦷡  𦻪  𦰧 𦱬 𦱼 𦴱 𦴓 𦽱 𧂥    𦱦   𦺂  𦿣  𦿤 𧁃 𣉭 𦿢 𫎇     𤇁 𤇙   𩟘  𦳪 𦺈 𦽙 𧂍