C09137 無收錄異體字

字號

C09137

正字

禾-09-14

音讀

(一)ㄌ|ㄢˊ (二)ㄒ|ㄢˊ

釋義

(一)ㄌ|ㄢˊ
芳氣。見字匯.禾部。

(二)ㄒ|ㄢˊ
」之異體。
 𠠪 𠠮 𠠯 𠠳 𠠸 𠠶 𠚲 𠠷 𠠹  𠠻 𠡁  𠡄   𠡮 𠡬 𤝿 𠡒  𠡔 𠡑  𠡢 𠡝 𠡞 𠡯 𠡸 𠡭 𠡰 𠡱  𠡻 𠢆 𠢉 𠡾 𠢇 𠢅 𠢒 𠢔 𠢓 𠢙 𠢢 𠢥 𠢣 𠢡 𠢰 𠢠 𠢤 𠢭  𠢱 𠢳 𠢴  𠢷 𠢿 𠢺 𣜨 𣙂 𠣀 𠣃 𠣅 𠣇 𠣉 𠢻