B00866 【嵞】  

字號

B00866

正字

【嵞】山-10-13

音讀

ㄊㄨˊ

釋義

嵞山:
 今會稽山。位在浙江省中部一帶,相傳夏禹大會諸侯於
 此,故改名為「會稽山」。說文解字:「嵞,會稽山也
 。」段玉裁.注:「蓋大禹以前名嵞山,大禹以後則名
 會稽山,故許以今名釋古名也。」
 國名。古涂山國,故址約在今安徽省懷遠縣東南,相傳
 大禹娶嵞山國女,會諸侯於此。說文解字:「嵞,一曰
 :『九江當涂也。民俗以辛、壬、癸、甲之日嫁娶。』
 」

」之異體。
𤾼 𤾣 𤾫 𤾬 𤾭 𤾳  𤿀 𤾶 𤾉 𤿆 𤿋  𤿕 𤿖 𥅗  𤿙 𠂱  𤿠 𤿫 𤿩 𤿳 𤿵 𤿶 𤿷  𥀈 𤿪 𥀉 𥀃 𥀄 𥀏 𥀇 𥀞 𥀐 𥀗 𥀤 𥀛 𥀖 𥀋 𥀑 𥀜 𥀙 𥀔 𪊙 𥀘 𥀕 𤿹 𥀣 𥀬 𥀫 𥀭 𤿈 𥀰 𥀥 𣀺 𥀺  𥁁 𥁂 𥁇 𥁈 𥁆 𥃓 𧈚 䀀 𥁔 𥁩 𥁷 𥁑 㿿 𥁱 𥁕 𥁎 𤬶 𥁒 㿼 𥁟 𥁓