B00599 【壼】           

字號

B00599

正字

【壼】士-10-13

音讀

ㄎㄨㄣˇ

釋義

宮廷中的巷道。爾雅.釋宮:「宮中衖謂之壼。」郭璞.
 注:「巷合間道。」

屬於婦女的。如:「壼范」、「壼室」、「壼則」。唐
 .陳子昂.祭外姑宇文夫人文:「崇嚴壼訓,芬郁母儀
 。」
 寬廣。詩經.大雅.既醉:「其類維何?室家之壼。」
 毛亨.傳:「壼,廣也。」
  𨧓 𨧵 𨫐   𨰑   𨥌    𨥍 𨥢 𨥲 𨧎   𨥧 𨧴 𨩵 𨬄    𨥐    鋘     鋗  𨫏      𨯢