B05219 【酏】     

字號

B05219

正字

【酏】酉-03-10

音讀

|ˊ

釋義

薄粥。周禮.天官.酒正:「辨四飲之物,一曰清,二曰
 醫,三曰漿,四日酏。」鄭玄.注:「酏,今之粥。」南
 朝梁.簡文帝.停省婦見令:「敬進酏醴,已傳婦事之則
 。」
     𣏐 杓  𣏸 枅 𣓖  𣞒  𣝙 𣏗    𣞘  𣕆        𥦼   𣐓   𢪶  𣘭     𣑿 𣏘 𣘧  𣐼 𣔳 𣝔 𣟄   𦂅  栟