B00993 【廥】 

字號

B00993

正字

【廥】-13-16

音讀

ㄎㄨㄞˋ

釋義

積存木柴、乾草或糧食等的地方。史記.卷四十三.趙世
 家:「十二年,邯鄲廥燒。」新唐書.卷二○三.文藝傳
 下.李頻傳:「方歲饑,頻發官廥庸民浚渠。」

儲藏。新唐書.卷九十八.韋挺傳:「挺以方苦寒,未可
 進,遂下米臺側,廥之,待凍泮乃運以為解。」
𧫙 𧫘 𨐼 廾 𥫰 竿 𣔼 𥫞 𥫡   𥬇     𣢡 𤯛 𢲹 𣘜 𡬝 𢌭  𠞁 𠞦 𠷽 𢄆  𥳯  𡭩     𥰿 𥰴 𥳦    𢎟  𥭀 𥭨 𠀮 𠔋 𠔐 𠔛 𠔝 𠥊 𠥩 𠴩 𠷛 𡿸 𠀠 𥫚 𥫶 𦋊   𥬷 𥮅 𥳪 𥮠