A00588 【哲】                  

字號

A00588

正字

【哲】口-07-10

音讀

ㄓㄜˊ

釋義

明智。書經.皋陶謨:「知人則哲,能官人。」文選.王
 延壽.魯靈光殿賦:「粵若稽古帝漢,祖宗濬哲欽明。」

賢能明智的人。左傳.成公八年:「夫豈無辟王?賴前哲
 以免也。」唐.徐賢妃.諫太宗息兵罷役疏:「然黷武翫
 兵,先哲所戒。」
  𤷾 𤷀 𤶶 𤶚  𤶜 𤷗 𤶤 𤶖 𤶠  𤷄 𤷷 𤷆 𤷇 𤷖 𤷍 𤷉 𤸏 𤷹 𤷙 𤹬 𤻂  𤷘 𤺎   𤷎 𤷅 𤷕 𤷏 𤷔 𤷸 𤷿 𤸖 𤸈 𤸉 𤸀 𤴴 𤴺 𤵔 𤵡 𤷼 𤸓 𤸒 𤸔  𩩭 𤸊 𤷽 𤸑 𤹫 𩠾 𤸩 𤸗 𤺇 𤸻 𤷻 𤺀  𤸸 𤸹 𤸷 𤺽 𤸮 𤸴 𤸵 𤵗 𤸱 𤸙