B01162 【愨】              

字號

B01162

正字

【愨】心-10-14

音讀

ㄑㄩㄝˋ

釋義

恭謹、敬謹。如:「愨士」。荀子.非十二子:「其衣
 逢,其容愨。」
 誠實、忠厚。荀子.富國:「觀其便嬖,則其信者不愨
 ,是闇主已。」漢書.卷五十六.東方朔傳:「臣聞謙
 遜靜愨,天表之應,應之以福。」
 𤭣 𤭦 𤮓 㼿 𤮏 𤮆 𤮎  𤮜 𦉕 𤮚 𤮸 𤮙 𤮡 𦉞 𤮪 𤮨 𤮩 𤮯 𤮭 𤮳 𤮱 𡓳 𤮰 𤬿  𤮽 𢎌 𨠍 𤯇 𤯍 𤯌 𤯎 𤯐 𤯖 𤯟 𤯡 𤰀 𤰈 𤰑  𣓐 𣔴 𤰟 𤰠 𤰢 𤰮 𤰬 𤰪 𤰳  𤱋 𤱍 𤱌 𤱎 𤱤 𤱣 𤰶 𤱨 𤲻 𤱧  𤲍 𤱽 𤱾 𤲖 𤲚 𤲓   𤲗