B01515 【旝】 

字號

B01515

正字

【旝】方-15-19

音讀

ㄎㄨㄞˋ

釋義

古代戰爭時用來發號施令的旌旗。左傳.桓公五年:「
 命二拒曰:『旝動而鼓。』」杜預.注:「旝,旃也,
 通帛為之,蓋今大將之麾也,執以為號令。」
 古代打仗用的發石車。新唐書.卷八十四.李密傳:「
 命護軍將軍田茂廣造云旝三百具,以機發石,為攻城械
 ,號將軍炮。」
 𤹏 𤼙 𤼣 𦣏 𤼧 𤼯 𦳠 𨂩  𤾨 𤾻 𤿅    𤾘     𤽻 𩕏   𤿃 𤿊 𩈅  𣛵 𥀟  𤿟  𦟰 𤿝 𥀲 𥁛 𥁜 𥁏  𥁡 𣿍  𥂕 𥂱 𥂲 𥃉 𪉶 𢿐 𥃁 𥃊  𥃳 𥅚 𧡪  𥉟 𥈼 𢡾 𢡸 𥋐 𥉗