B01531 【昇】  

字號

B01531

正字

【昇】日-04-08

音讀

ㄕㄥ

釋義

上升。南朝梁.江淹.石劫賦:「日照水而東昇,山出
 波而隱沒。」
 晉級、登進。舊唐書.卷七十四.馬周傳:「自古郡守
 、縣令,皆妙選賢德,欲有擢昇宰相必先試以臨人。」

姓。如宋代有昇元中。
𦇶   𦄾    𦅔 𦄿      𢃶 𦇨 𦑢  𦉇 缿   𤗑 𤗭 𥕕 𦉏 𧇍 𨻲   𦉦 𦉩 𤮧 𧈕 𤴅 𧆣 𧆨 𧇄 𠕃 𠕈 𦉫 𦉳 𦉮 𦉸 𦌅  𦊾 𦉷 𦊝 𦌷  𦊞 𦊨 𦊕 𦊩 𦋾 𦊡 𦊶 𦋆   𦌾  𦊠 𦋄 𦋵  𥦛 𦁊