A00622 【喧】          

字號

A00622

正字

【喧】口-09-12

音讀

ㄒㄩㄢ

釋義

大聲說話。如:「喧嘩」、「喧鬧」。唐.孟浩然.夜歸
 鹿門歌:「山寺鐘鳴晝已昏,漁梁渡頭爭渡喧。」聊齋志
 異.卷二.張誠:「馬騰於槽,人喧於室,居然大家矣。
 」

顯赫盛大的。禮記.大學:「赫兮喧兮者,威儀也。」
   𣳳  𣴠 𣸅 𣽅 𣿛 𤾾  𠂢 𠨹 派  𣶑 𠗂      𡩻 浸 𣷽 𣹦 𣺎 𣼡 𣽧 𥧲    𣥩 𣥿 𣶵  𣻣   𣴲  浩 𤅆 𠿢 𣳧 𣵤 𣶛 𣵿 𣶜 𣶙 𣶚 𣹺   𠩭 𣹾 𤂸    𡌧   𣻝 𤄻