B02131 【湴】

無收錄異體字

字號

B02131

正字

【湴】水-08-11

音讀

(一)ㄅㄢˋ (二)ㄆㄢˊ

釋義

(一)ㄅㄢˋ
泥淖。集韻.去聲.監韻:「,泥淖也。或作湴。」
 宋.沈括.夢溪筆談.卷三.辯證一:「湴,字書亦作
 。按:古文,深泥也。術書有湴河者,蓋謂陷
 運,如今之空亡也。」
水泛流。字匯.水部:「湴,水泛也。」

(二)ㄆㄢˊ
行泥淖中。集韻.平聲.銜韻:「湴,行淖中也。」
涉水渡河。唐.釋慧琳.一切經音義.卷七十三.立世阿
 毗曇論第十卷:「湴,無舟渡河也。說文:『涉渡水也。
 』」
𦥫 𦦈 𦦱 舁 𢱲 𦥠 舁 𦥹 𣊣 𩊿 𩍆   𢮟 𦨣 𦩍  𦨒 𦨜   𦪩 𦫄 𦫃 𦫊  𦨰 𦩺     𦩽  𦨧 𦪷 朡 𦩇 𦪄  𦪤  𦨴   𦫛    𦫶 𦸹    芑 𦯸      𦱚