B02642 【瑋】 

字號

B02642

正字

【瑋】玉-09-13

音讀

ㄨㄟˇ

釋義

美玉。集韻.上聲.尾韻:「瑋,美玉。」

珍奇的。文選.宋玉.神女賦:「瑰姿瑋態,不可勝贊。
 」文選.陸機.辯亡論上:「明珠瑋寶,耀於內府。」

贊美、夸耀。後漢書.卷六十七.黨錮傳.李膺傳:「梁
 惠王瑋其照乘之珠,齊威王答以四臣。」文選.左思.吳
 都賦:「而吾子言蜀都之富,禺同之有,瑋其區域,美其
 林藪。」
𩬞 𩬑 𩬠 𩬟 𩬙 𩬔 𩰂 𩬖 𩬸 𩬽 𩭚 𩭼 𩬹   𩬳 𩬱 𩬻 𩬵 𩬺 𩬷 𩫺 𩬢 髿  𩭊 𩭌 𩭒 𩭐 𩭇 𩭋 𩭎 𩭏  𢒷 𩔻 𩭍 𩭸 𩭠 䯿 𩭩 𩭫 𩭡 𩭷 𩭨 𩭟 𩭣 𩭢 𩯦 𩭥 𩯎 𩯩 𩰅  𩭽 𩮈 𩭓 𩮗 𩭾 𩭺 𩯅 𩮅 𩭿 𨲔 𩭤 𩮄 𩮰 𩮠 𩮝 𩮁 𩮂 𩮘  𩯸 𩮟 𩮛 𩮚 𩮙 𩮖 𩮮 𩮞