A00146 【佾】    

字號

A00146

正字

【佾】人-06-08

音讀

|ˋ

釋義

古代樂舞的行列。行數、人數縱橫皆相同。舞蹈用佾的多
 少,代表地位等級的不同,天子八佾、諸侯六、大夫四、
 士二。論語.八佾:「八佾舞於庭,是可忍也,孰不可忍
 也。」
𧀩 𦺫 𧀲 䕡 𧀴 𧀤 𧀧 𧀬 𦸝 𧁋 𧀻 𧀠 𦼙  𧀨 𦼤 𧂜 𧂨 𧅜  𧂋 𧂒 𧄝 𧂔 𧂞  𧂏 𧀪 𧃉 𧃬 𧁾 𧂁 𧀰 𧂛 𧂂 𧂆 𧂐 𧂅 𧂉 𧁿 𧂩 𧃹 𦰴 𦱨 𧃝 𧃙 𧃨 𧃔 𧃞 𧃛 𧃟 𧃑 𧃩 𧃒 𧃒 𧄍 𧄏 𧄛 𧄠 𧅟 𦷓 𧅡 𧃐 𧀿 𧄎 𧄐 𧄑 𧄓 𧄻 𧄹 𧄿 𧆃 𧅋 𧅃 𧅀 𧅻 𣡺 𦶖 𧅆 𧅇 𧄼 𧄾 𧄽 𧅘