A01367 【悴】         

字號

A01367

正字

【悴】心-08-11

音讀

ㄘㄨㄟˋ

釋義

見「憔悴」。
※憔悴:
 1.憂傷、憂愁。晉書.卷八十七.涼武昭王李玄盛傳:「
 人力凋殘,百姓愁悴。」亦作「」。

2.窮困、困苦。唐.白居易.與元九書:「李白、孟浩然
  輩,不及一命,窮悴終身。」
 瘦弱、枯槁。南史.卷十八.臧燾傳:「父卒,居喪五
  年,不出廬戶,形骸枯悴,家人不識。」亦作「
  」、「蕉萃」。
𨾧 𨿹 𩀃 𩀔 𪃯 𪃔 𪂄 𪃆 𪃦 𪃀 𪆹 𪂷 𪃂 𪂼 𪃅 𪅚 𩀈 𪃗 𪃛 𪃒 𪂹 𪁈 𪃇 𩀄 𪃏 𪂶 𪃌 𪃑 𪃍 𩀍 𪃄 𪃚  𪂺 𪃓 𪂾 𪃎 𪃶 𪂽 𪃝 𪃈 𪅸 𪄾 𪄩 𩿐 𪄜 𪄎 𪄅 𪄀 𪄋 𪃾 𪃺 𪄗 𪃿 𪀉 𪄌 𪅷 𪄏 𪄪 𪄂 𪄁 𩀚 𪅁 𪃼 𪄛 𪅉 𪄆 𪄒 𪄓 䳸 𪄯  𩀧 𪅅 𪅇 𪄴 𪅮 𪅂 𪄱 𪄲 𪆡 𪄮