A01374 【悼】       

字號

A01374

正字

【悼】心-08-11

音讀

ㄉㄠˋ

釋義

悲哀、傷感。詩經.衛風.氓:「靜言思之,躬自悼矣
 。」漢書.卷四十八.賈誼.贊曰:「使時見用,功化
 必盛。為庸臣所害。甚可悼痛。」
 憐愛。禮記.曲禮上:「七年曰悼。」鄭玄.注:「悼
 ,憐愛也。」
 憐惜、惋惜。如:「惋悼」、「嗟悼」。
 畏懼、恐懼。莊子.山木:「及其得柘棘枳枸之間也,
 危行側視,振動悼栗。」
  𦵤 𦴎 𦳔 𦳧 𦳇 𦴔 𦴲 𦺤  𦺇 𦳛 𦵟 𦳻  𦳑 𦴉 𦴑 𦳿 𦳐 𦴊 𦳮 𦳚 𦳥 𦳈 𦳢 𦴍 𦳩 𧅲 𦳟 𦬿 𦰵 𦳬 𦳗 𦱓  𦵬 𦳣 𦴀 𦳫 𦰻 𦳽 𦴏  𦳞  𧄢 𦴭 𦳾  𦳄 𦳡 𦳹 𦯏   𦳴 𦸉 𦷻  𦬷 𦭄 𦷳 𦵯 𦵿 𦶍 𦶋 𦷷 𦶩 𦷴 𦶚