A01116 【峻】                                   

字號

A01116

正字

【峻】山-07-10

音讀

ㄐㄩㄣˋ

釋義

高的。如:「高峻」、「崇山峻嶺」。
 偉大的。如:「峻命」、「峻節」。禮記.大學:「帝
 典曰:『克明峻德。』」鄭玄.注:「峻,大也。」
 陡峭。韓非子.奸劫弒臣:「是猶上高原之顛,墮峻谿
 之下而求生,必不幾矣。」
 嚴厲的、苛刻的。如:「嚴刑峻法」。史記.卷一一八
 .淮南王傳:「政苛刑峻,天下熬然若焦。」後漢書.
 卷三十三.朱浮傳:「浮性矜急自多,頗有不平,因以
 峻文詆之。」
𧭜 𧭝 𧭥 𧭣 𧭞 𧭼 𧬎 𧭻 𧭹 𧭽 𧭆 𧮄 𧮓 𧮊 𧮝 𧮞 𧮙 𧮫 𧮭 𧮱 𧮵 𧮶 𧯂 𧯁 𧮽 𧮺 𧮻 𧮼 𧯀 𧯌 𧯔  𧯐 𧯍 𧯏 𧯕  𩚴 𩜌 𧯥 𧯦 𧰌 𧯽  𧯩 𧯫 𧯱 𧯰 𧯹  𧯸 𧯷 𧯢 𧯺 𧯾 𧰀 𧯼 𦺜 𧰉 𧰃 𧰇 𧰄 𧰊 𧰒 𧰓 𤮵 𧰁 𧰘 𧰙 𧰠 𧰡 𧰣 𧰨 𢒔 𧰩 𧰫