A00689 【噫】      

字號

A00689

正字

【噫】口-13-16

音讀

(一)|ˋ (二)(又音)|

釋義

(一)|ˋ
吃飽後,胃里的氣體因阻郁而上升,并且發出聲音。黃帝
 內經素問.卷二十二.至真要大論:「飲食不下,鬲咽不
 通,食則嘔,腹脹善噫。」

表示悲哀、傷痛的語氣。論語.先進:「顏淵死,子曰
 :『噫!天喪予!天喪予!』」
 表示驚嘆的語氣。同「咦」。如:「噫!你怎麼在這里
 ?」
 心不平所發的聲音。論語.子張:「子夏聞之曰:『噫
 !言游過矣。』」

(二)(又音)|
(一)之又音。
 笿 𥬼  𥭠 𥲐 𥭕 𥯘 𥭓 𥭯 𥭑 𥭡 𥭙  𥮧  𥭞 𥭢  𥭔 𥭮 𥭒 𥭘 𥭭 𥮭 𥭖 𥯷 𩐟 𥭬   𥭐  𥭝  𥮒 𥮓 𥷰   𥮤 𥮜 𥭫 𥮝 𥮢  𥮖 𥮕 𥮥  𥮎 𥮪 𥮚 𥮣 𥮗 𥮐 𥮍 𥮘 𥵮 𥮨 𥯾 𥯝 𥱀 𥯛 𥯢 𥯖 𥯞 𥯯 𥯚 䈧 𥯪