B03125 【穠】  

字號

B03125

正字

【穠】禾-13-18

音讀

ㄋㄨㄥˊ

釋義

花木繁盛。如:「穠華」。宋.陸游.湖上今歲游人頗
 盛戲作詩四首之一:「龍船看罷日平西,柳闇花穠步步
 迷。」西游記.第八十回:「削壁懸崖峻,薜蘿草木穠
 。」
 艷麗、華麗。唐.元稹.山枇杷詩:「穠姿秀色人皆愛
 ,怨媚羞容我偏別。」紅樓夢.第七十八回:「穠歌艷
 舞不成歡,列陣挽戈為自得。」
 肥美、豐滿。如:「穠纖合度」。唐.陳鴻.長恨傳:
 「鬢發膩理,纖穠中度,舉止閑冶,如漢武帝李夫人。
 」
𦞛 𠞭 𠞿 𠞾 𠞧 𠟈 𠞪 𠟃 𠟂 𠟍 𠟋 𠟕 𠟆 𠟉 𠞂 𠟒 𠟌 𠟗 𠟓 𠟊 𠟖  𨭖 𠟨 𠠢 𠟦 𠟩 𠟰 𠟪 𠟧 𠟼 𠠄 𠠁 𠠃 𠟜  𠠀 𠠎 𠠛 𠠰 𠠐 𠠏 𠠍 𠠗 𠠜 𠠝 𠟄 𠠠  𠠪 𠠮 𠠯 𠠳 𠠸 𠠶 𠚲 𠠷 𠠹  𠠻 𠡁  𠡄   𠡮 𠡬 𤝿 𠡒  𠡔 𠡑