B03147 【窢】

無收錄異體字

字號

B03147

正字

【窢】穴-08-13

音讀

ㄏㄨㄛˋ

釋義

逆風聲。集韻.入聲.陌韻:「窢,窢然,逆風聲。」
迅速。莊子.天下:「其風窢然,惡可而言。」郭象.注
 :「逆風所動之聲。」成玄英.疏:「窢然,迅速貌也。
 」
 𨋕    𨋗 𨍠 𨋙 𨊺  𨋘 𨋦 𨋖 𨌡 𨋑 𨋧 𨋐 𨋲 𨋰  𨋬 𨌱 𨍗 𨋭 𨋯 𨌋 𨋪 𥫖 𨌁 𨌍 𨌟 𨍖  𨌯  𨌈 𨋜 𨌎 𨌝 𨌅 𨍃 𨍁 𨎯 𨏇 𨌄  𨌶 𨌫  𨌧 𨍆 𨌬 𨍅 𨌳 𨌭 𨌴 𨋱 𨌦 𨍯 𨍑 𨍏 𨍨 𨍌 𨌲 𨏵 𨍐   𨍈 𨍊 𨍧 𨍴 𨌩 𨎋