B03571 【翭】     

字號

B03571

正字

【翭】羽-09-15

音讀

ㄏㄡˊ

釋義

羽本,羽初生。說文解字:「翭,羽本也,一曰:羽初生
 。」
翦矢之一,通作「鍭」。儀禮.既夕禮:「翭矢一乘。」
 注:「翭,猶候也。候物而射之矢也。」胡培翬.正義:
 「周禮作鍭者。翭,鍭古字通。」
 𩄿 𩅀 𩅱 𩆔 𩅂 𩃘 𩄽 𩅁 𩄻 𩅉 𩅧 𩅃 𩅞 𩅠  𩅡 𩅨 𩅦 𩅿 𩆄 𩆅 𩇀 𩅼 𩆁   𢉕 𩆟 𩆓 𩆘 𩆛 𩆑 𩆕 𩆚 𩆒 𩄮 𩅆 𩅫 𩅥 𩅲 𩆰 𩆤 𩆯 𩆸 𩆽 𩆷 𩁺 𩃔 𩇇 𩇁 𩆿 𩄞 𩅩 𩇎 𩅣 𩇔 𩇕  𩇜 𩇣 𩇩 𩇯 𩇫 䨿 𩇺 𩇮  𩈉 𩈌 𩈊 𩈈 𩈆