B04374 【蟃】  

字號

B04374

正字

【蟃】蟲-11-17

音讀

ㄨㄢˋ

釋義

蟲名,螟蛉,俗稱桑蟃。玉篇.蟲部:「蟃,螟蛉蟲。」
 詩經.小雅.小宛:「螟蛉有子,蜾蠃負之。」唐.陸德
 明.經典釋文.卷五.毛詩音義:「螟蛉,桑蟲也,俗謂
 之桑蟃。」
蟃蜒:一種似貍的大獸。類篇.蟲部:「蜒,蟃蜒,獸名
 。」史記.卷一一七.司馬相如傳:「其下則有白虎玄豹
 ,蟃蜒貙豻。」裴駰.集解引郭璞注:「蟃蜒,大獸,長
 百尋,貙似貍而大。」
 𩀪 𩀫  𩀿 𩁀 𪅽 𧵯  𩁵 𩁷 𩁻 𩂈 𩂃 𩂅 𩂆  𩂂 𩂄  𩂕 𩂒 𩂔 𩂗 𩂖 𩂓 𩂡 𩂧 𩂦 𩆂 𩆃  𩂨 𩂣 𩂢 𩂤 𩂪 𩂸 𩂷 𩂿 𩂽 𩂼 𩂺 𩂻 𩃑 𩂾 𩃐 𩂹 𩃠 𩃌 𩃜 𩃚 𩃖 𩄙 𩄥 𩄜 𩃴 𩃙 𩃕  𩃒 𩃸 𠄴 𩆦  𩃵 𩄁  𩅊 𩃺 𩃹 𩃡 𩄖 𩄡 𩄝 𩄢 𩃾