C09538 

字號

C09538

正字

竹-06-12

音讀

ㄎㄠˇ

釋義

見「」。


 屈竹為器,北方多以柳條為之。見集韻.上聲.皓韻。亦
 作「栲栳」。
 𣔖 榣 𣖷 𣖰 𣔱 𣗺 𣗻 𣖹  𣙵  𣘚 𣘨  𣙃   𡦑   𣘪 𣘲 𣘗 𣙴   𣙶  𣘮 𣘘 𣘥  㮿   𣙱 𣘤  𣘖 𣘛 𣘱 𣙰 𣘬 𣘯 𣘦 𣘟    𥢒  𢶇 𣜧 𣚪   𣚝 𣙿 𣝄 𣚢 𣚯  𦪑