C03162 

字號

C03162

正字

巾-10-13

音讀

|ˋ

釋義

貍子。見字匯補巾部。
 𧩼 𧩬 𧪇 諿 𧬭  𧪗 𧬿 𧩨 𧩩 𧩶 𧩣 𧩴 𧪠 𧨁 𧭯 𧭨  𧪡 𧪣 𧪨 𧪦 𧮑 𧪯 𧪚 𧪙 𧪝 𧪵  𧫺 𧫏 𧫡 𧫢 𧨉 𧭅  𧫽 𧭧 𧫥 𧫛 𧫞  𧬠 𧫗 𧫕 𧭂 𧩀 𧫝 𧭄  𧬓 𧫬 𧫦 𧬤 𧫿 𧬇 𧬕 𧩭  𧬂  𧭾  𧬈 𧬊 𧪷 𧬜 𤔪  𧬧