A01482 【戮】                            

字號

A01482

正字

【戮】戈-11-15

音讀

ㄌㄨˋ

釋義

刑殺。如:「殺戮」。唐.李白.擬恨賦:「及夫李斯
 受戮,神氣黯然。」
 侮辱、羞辱。唐.杜甫.行次昭陵詩:「直詞寧戮辱,
 賢路不崎嶇。」
 合、并。墨子.尚賢中:「聿求元圣,與之戮力同心。
 」南朝梁.劉勰.文心雕龍.祝盟:「共存亡,戮心力
 。」

」之異體。
𧽯 𧽿 𧽷 𧽼 𧾂 𧽾 𧾬 𧼞 𧽽 𨅜 𧽹 𧾁 𧾓 𧽶 𧾍 𧾑 𧾞 𧾔 𧾎  𧾐 𧾠 𧾙 𧾚 𧾛 𧾥 𧾤 𧾢 𧽭 𧽳 𧾣 𧾫 𧾨 𢖘 𢖙 𧽺 𧾩 𧾝 𧾮 𧾯 𧾰 𧾱 𧼚 𧾵 𧾶 𧾻 𧾹 𧿀 𧿉 𧿆 𧿅 𨁳 𧿦 𧿯 𧿓 𧿙 𧿔  𧿳   𧿕 𧿝 𧿚 𧿗 𧿷  𧿴 𧿻 𧿽   𤝞 𧿹 𧿵 𨀔