C13073 

字號

C13073

正字

言-05-12

音讀

(一)ㄏㄨ (二)ㄏㄠˋ

釋義

(一)ㄏㄨ
召。後通行作「呼」。見說文解字.字.段注。
同「謼」。見重訂直音篇.言部。

作「」形時, 為「」之異體。

」之異體。

(二)ㄏㄠˋ
欺。見康熙字典.言部.字引博雅。
 𦁛   𥾧 𥿈 𢄗    𦂛 𦇲 𦇼 𡱺 𡳍  𥿜 紿 緿  𥿩  𢆸 絣  𦥅    𥿸 𡈢 𨤙    𥿒   絿 𦃌  𦂃  𦂔  𦂚  𢂲 𥿭 𦃁 𦃛 𠍞  𦁝     𦆍   𦎘