C16402 

字號

C16402

正字

食-05-13

音讀

ㄉㄨㄛˋ

釋義

見「」。
※:
 一種面制食品。即今之餛飩。字匯補.食部:「,
 兒,面果也。」清平山堂話本.簡貼和尚:「只見一個男
 女托個盤兒,口中叫:『賣鵪鶉兒!』」
  𦍚 𦎴 𦏠 𦍟 𦏪 𦏰 𪋪  𠵊 善 善 𠾄 𦎍 𦏟 𦏯 𧨅 𧬆 𧮟  𠹩 𡲻  𦍨 𢐯 𦏁 𦏡  𦏫 𦏭 𢑌 𩱁 𩱋 𩱧 𦣉 𦏲 羿 𢏘 𢏖  𦐊 𦑧     𦐬  𦐜   𠣍 𩙴 𩙶  𦒢 𦒭  𦏵 𦐂 𦒖 𩙺  𦒒 𢑵