C03141 

字號

C03141

正字

巾-09-12

音讀

ㄍㄡˇ

釋義

綿。見字匯補巾部。
𡬧 𡭫 𢆑 𠭧 𡬳 𣄁 𤓾  𧼦 𠋢 𠌌 𠪇 𠬲 叟 𡨎 𡨼 𡨨    𠮚 𠍟 𠖠 𡇣  𠮢 𠮦 𠮥  𨙫   𠰐 𠮧 𠮪 叫  𠸵 𠶼   𠮡 𧙋  𠻟 𠘭 𠮯  𠯶 𤖮  𠮷   𢁔  𠮞 𠮱 𠯊  𤖾 𤖽 𥥩  𠯡 𠯏 𡄊