A01781 【昌】    

字號

A01781

正字

【昌】日-04-08

音讀

ㄔㄤ

釋義

光明。如:「昌明」。玉篇.日部:「昌,明也。」詩
 經.齊風.雞鳴:「東方明矣,朝既昌矣。」
 恰當、美好。漢書.卷八十七.揚雄傳上:「圖累承彼
 洪族兮,又覽累之昌辭。」唐.楊.老人星賦:「獻
 仙壽兮祝堯,奏昌言兮拜禹。」

存活。史記.卷一三○.太史公自序:「順之者昌,逆之
 者不死則亡。」

姓。如明代有昌海。
𢅥 𢅫 𢅪 𢅩 𢅰 𢅯 𢅮 𢅲 𢆄 𢅹  𢅼 𢆃 𢅽 𢅾 𢆅 𢆋 𢆚 𠠅 𡘸 𢆞 𢆬 䄯 𢆜 𢆢 𢆾 𢆷 𢆽 𢇇 𡮟 𢇂 𢇅 𢇋 𤣨 𢇌 𢇒 𥑈 𢇚 𢇞 𢇘 𢇧 𢇤 𢇦 𢇥 𢇩 𢇰   𢇴 𢇳  𢈂 𤵭 𢇶 𢇵 𢇲 𢈄   𢈠 㡼 𢇸 𢈉 𢈇  𢈋   𢈝 𢉨 𢈤 𢈙 𢈛 𢈢 𢈜 𢈡