B04691 【諶】   

字號

B04691

正字

【諶】言-09-16

音讀

ㄔㄣˊ

釋義

相信、信賴。書經.君奭:「天命不易,天難諶。」詩經
 .大雅.蕩:「天生蒸民,其命匪諶。」毛亨.傳:「諶
 ,誠也。」

忠誠、誠信。漢書.卷一○○.敘傳上:「觀天罔之紘
 覆兮,實棐諶而相順。」顏師古.注:「賦言天道惟誠
 是輔,惟順是助。」
 姓。如漢代有諶仲望。

確實。楚辭.屈原.九章.哀郢:「外承歡之汋約兮,諶
 荏弱而難持。」
 𢽠 𢽡 𢾷  𥃘     𢖽 𢗱 𢗍  忍 𢗐 𢘦  𢘑 𢗘 𢗁 忿     𠬭 𢘪  𢗌 𢘣 𢥻  𧢱  𢘂 𠂺 𠃼 𡴓 𢍄 𢙍    𠈢 𠨛 𠨝 𢖭 𢘔 𢘈  𢛪  𢙃 𢚉 𢊝 𨒭 𠄨 𢘆 𢛢  𢙖