B04970 【躕】     

字號

B04970

正字

【躕】足-15-22

音讀

ㄔㄨˊ

釋義

見「踟躕」。
※踟躕:
 徘徊不前的樣子。樂府詩集.卷二十八.相和歌辭三.
 古辭.陌上桑:「使君從南來,五馬立踟躕。」文選.
 曹植.贈白馬王彪詩:「欲還絕無蹊,攬轡止踟躕。」
 相連接的樣子。文選.王延壽.魯靈光殿賦:「西廂踟
 躕以閑宴,東序重深而奧秘。」
 一種古代接漏刻水的盛器。初學記.卷二十五.器物部
 .漏刻:「殷夔漏刻法曰:『為器三重,圓皆徑尺,差
 立於水輿踟躕之上,為金龍口吐水,轉注入踟躕經緯之
 中。』」
  𥍨  𣹷    𪎒   𣖀   𠆉 𠔚 𠬇 𢍞 𨓋 𣜤 𥭟  𣏁 梅 𣒫   𣒼    𣝨 𩾓 𩾒 𩾣 𩿋  𣑄  𣞛   𣡍  𠂲 𠄬 𣕿  𤗗 𤖇