B05026 【輣】 

字號

B05026

正字

【輣】車-08-15

音讀

ㄆㄥˊ

釋義

兵車、戰車。說文解字:「輣,兵車也。」史記.卷一一
 八.淮南衡山傳:「王乃使孝客江都人救赫、陳喜作輣車
 鏃矢。」漢書.卷一○○.敘傳下:「戎車七征,沖輣閑
 閑。」
    𣩠   𤃂  𠹀 𣹎 𤂿    𤅅  𣻍    𣽋    𣴼  𤂻  㴿    𤁴     𣲸 𣴯    𤁶 𤅤   𤂽 𦒣    𣱶 𤀾 𤃊 𤃙