B05286 【鈇】

無收錄異體字

字號

B05286

正字

【鈇】金-04-12

音讀

ㄈㄨ

釋義

斬草的鍘刀。說文解字:「鈇,斫莝刀也。」段玉裁.
 注:「莝者,斬芻也。」
 古代一種斬人的刑具。漢書.卷七十六.尹翁歸傳:「
 不中程,輒笞督,極者至以鈇自剄而死。」新唐書.卷
 七十六.后妃傳上.則天武皇后傳:「宗姓侯王及它骨
 骾臣將相駢頸就鈇,血丹狴戶。」
 斧頭。列子.說符:「人有亡鈇者,意其鄰之子。」
𢽝  𢽛 𢾐 𢾒 𢾚 𢻕 𢾛 𣪪 𢾜 𢾂 𢾝 𣪡 𢾤 𢾔 𢾃 𢾋 𢻗 𢾄  𢾬 𢾩 𢾺 𢾧 𢾳 𢾫 𣪱 𢾽 𢾱 𢿇 𢿕 𢿓 𢿡  𢿎 𢿈 𢿲 𢿞 𢿤 𢿸 𢿭 𢿳 𢿮 𣀑 𢿴 𢿵 𣪿 𢿽 𣪼 𣀀 𣀊 𧰋 𣀆 𣀏 𣀉 𣀂 𣀁 𣀒 𢾸 𣀘 𢿟 𣀔 𣫑 𥳈 𣀐 𣀠 𢻭 𣀡 𣀞 𣀧 𩀼 𣀣 𣀨 𣀥 𣀫 𣀯 𣀱 𣀷 𣀶 𣀼 𣁗 𣁜 𣁟 𣁢