B05295 【鈑】

無收錄異體字

字號

B05295

正字

【鈑】金-04-12

音讀

ㄅㄢˇ

釋義

形狀似餅的金、銀塊。爾雅.釋器:「鉼金謂之鈑。」
 如:「金鈑」、「銀鈑」。明.宋應星.天工開物.卷
 下.五金:「(銀)當其合瑣碎而成鈑錠,去庛偽而造
 精純。」
 板狀的金屬塊。如:「鋼鈑」、「鋁鈑」。
𧭴 𧬬   𧭈 𧭓 𧬐 𧭚 𧭏  𧮅 𧭮 𧭎 𧭕 𧭔 𧭛 𨑂 譿 𧭟 𧭋 𧭤 𡅜 𧮔 𧭜 𧭝 𧭥 𧭣 𧭞 𧭼 𧬎 𧭻 𧭹 𧭽 𧭆 𧮄 𧮓 𧮊 𧮝 𧮞 𧮙 𧮫 𧮭 𧮱 𧮵 𧮶 𧯂 𧯁 𧮽 𧮺 𧮻 𧮼 𧯀 𧯌 𧯔  𧯐 𧯍 𧯏 𧯕  𩚴 𩜌 𧯥 𧯦 𧰌 𧯽  𧯩 𧯫 𧯱 𧯰 𧯹