A00832 【壬】    

字號

A00832

正字

【壬】士-01-04

音讀

(一)ㄖㄣˊ (二)ㄨㄤˊ (三)ㄨㄤˋ (四)ㄩˋ

釋義

(一)ㄖㄣˊ
天干的第九位。
 姓。如明代有壬士亨。

奸佞。書經.皋陶謨:「何畏乎巧言令色孔壬。」
 盛大。詩經.小雅.賓之初筵:「百禮既至,有壬有林
 。」毛亨.傳:「壬,大;林,君也。」

(二)ㄨㄤˊ
」之異體。

(三)ㄨㄤˋ
」之異體。

(四)ㄩˋ
」之異體。
𢊘 𢊜 𢊗 𢊛 𢈣 𢉛 𢊱 𢊰 𢋮 𢊲 𢊮 𢋂  𢋆 𢋃  𢊔 𢋡 𢋇 𢋅 𢋌 𢋄 𢋚 𢋒 𢋣 𢊶 𢋸 𢋱 𢋼 𢋻 𢌃 𢌄 𢌈 𢌒 𢌍 𢌕 𢌔 𧯙  𢌦 𢌫 𢌳 𢌻 𢍏 𠔉 𢍊 𢍒 𨤑 𢍚 𢍖 𣓑 𢍣 𦅽 𢍫 𢍱 𠨧 𢍹 𢎃 𢍿 𤘚 𢎎 𢎄 𢎘 𠮤 𢎙 𢏥  𢎰 𢎭 𢎩 𢎷 𢎻 𢎹 𢏅 𢏷 𢏆 𢏙 𢏈 𢏾