B05572 【雗】  

字號

B05572

正字

【雗】隹-10-18

音讀

ㄏㄢˋ

釋義

山鵲。說文解字:「雗,雗鷽也。」段玉裁.注:「鳥部
 曰:『雗鷽山鵲,知來事鳥也。』」
白雉。爾雅.釋鳥:「雗雉,鵫雉。」郭璞.注:「今白
 鵫也。江東呼白鵫,亦名白雉。」
 詿 𧬮 𧭬 𧭑  𧩘 訿  𠻩 𧨙  𧧈    𤺒 𧩢 𧬟       𧩞 𧩻 𧫠    𧩐 𧪹 𧫒 𠴲 𧪟    𨶡   𧨬 𧥽 𧬗  𧩸 𧫧  𧬪 𧮘   𧬌  𢝒 𧩑 𧫐  𧫪 𣤲