A01602 【推】

無收錄異體字

字號

A01602

正字

【推】手-08-11

音讀

ㄊㄨㄟ

釋義

用力往前或往外移動物體。如:「推車」、「推門」。
 唐.李白.襄陽歌:「玉山自倒非人推。」
 順著遷移。易經.系辭下:「寒暑相推而歲成焉。」
 根據已知尋究其他。如:「推算」、「推論」、「以此
 類推」。漢書.卷三十六.楚元王劉交傳:「有意其推
 本之也。」
 擴充、擴展。如:「推行」、「推銷」、「推廣教育」
 。孟子.公孫丑上:「推惡惡之心。」
 選擇、薦舉。如:「推選」、「推舉」。禮記.儒行:
 「推賢而進達之。」
 辭讓、讓與。如:「推讓」。史記.卷九十二.淮陰侯
 傳:「推食食我。」
 藉口、假托。如:「推托」、「推卸」、「推三阻四」
 。警世通言.卷二十八.白娘子永鎮雷峰塔:「又推個
 事故,卻來白娘子家取傘。」
 尊崇、贊許。如:「推崇」、「推許」。晉書.卷四十
 一.劉寔傳:「天下所共推,則天下士也。」
 除去。如:「推陳出新」。
 鵧  𨾺 𨾿  𨿆 𩾘 𨾲  𪁝 𪃕  𪀪  𨾸 𨿂 𨿃 𪀼 𨾯 𨾵    𨿌 𪁭  𨿋   𪄫 𪇝 𨿕 𨾳 𩀑 𪀙 𪃪 𨿓  𨿗 𪀈  𨿶 𨿬 𪂴 𨿩 𨿲 𪂚 𨿣 𪅾 𨿫   𨿧 𨿥 𪀣 𪈓 𪈅 𪈢 𨿮 𪆆 𪄄